Informace GDPR

 

 

Informace o způsobu zpracování osobních dat a ochraně osobních údajů

 

  Správce osobních údajů

společnost Rýmařovská pekárna s.r.o., Národní 443/26, 795 01 Rýmařov, DIČ CZ25871005

 

  Právní základ nakládání s osobními údaji

 

 

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto informace o zpracování osobních údajů

Vás informují o tom, jak společnost Rýmařovská pekárna s.r.o. .  získává,uchovává  a dále zpracovává Vaše osobní údaje . Při nakládání s osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

    Účel a rozsah zpracování osobních údajů
           

Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta/obchodního partnera. Zpracování

těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů. V případěch , kde zákon

o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento

vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti/obchodní partněri jsou na tuto skutečnost předem

upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah

zpracovaných údaje odpovídá účelu jejich zpracování.

Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem/obchodním partnerem zpracováváme veškeré

údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřením smlouvy/objednávky, a které se týkají předmětu plnění smlouvy/objednávky .  Jedná se o adresní ,identifikační údaje a  popisné údaje v rozsahu : název firmy, sídlo firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČ,DIČ, číslo bankovního spojení, telef.čislo,email.

 

            Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro :

 

a) plnění smlouvy- v souvislosti s objednávkou a dodáním zboží

 

b) plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů,kontrolní hlášení,

    kontroly FÚ apod.

 

c) oprávněný zájem – především pro předání nových informací nebo při řešení požadavků  .

 

 

   Doba a způsob uchování osobních údajů

 

            Osobní údaje zpracovávané dle právního základu plnění smlouvy uzavřené mezi námi

a Vámi jsou uchovávány po dobu trvání příslušné smlouvy nebo po dobu vyžadovanou příslušnými

zákony zejména z oblasti účetnictví ,daní a archivnictví.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci,

kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkoků. Tito zaměstnanci mají smluvní povi-

nnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních

údajů.

 

 

 

    Zpracování údajů třetí stranou

 

            Údaje může pro společnost Rýmařovská pekárna s.r.o. zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu kontroly účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly.            

Vztahy se třetími osobami jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zachá-

zení s osobními údaji.

    Další práva

 

            Data zpracováváme transparentně,korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup

ke svým údajům ,na vysvětlení, jakož i další práva , pokud se domníváte, že zpracování není

v pořádku, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ,Pplk.Sochora 27,Praha7,

PSČ 17000.

osoba odpovědná za problematiku osobních údajů ve společnosti je :

 

 Ing. Zdeněk Filipčík

…............................................................................................................................

 

Tyto informace jsou aktualizované k 21.5.2018

Novinky